Delivrables Publicaties

De delivrables zijn alle documenten die door de projectpartners zijn opgesteld. Deze resultaten vloeien voort uit de acties die aan het begin van het project zijn gedefinieerd. Er kunnen meerdere delivrables zijn voor een enkele actie.

A1 - Definities en classificaties

Deze actie definieert de basiselementen van het project zoals de definitie van het studiegebied, de doelgebieden, de gebruikte gemeenschappelijke termen, de doelstellingen van het project, de omvang van de studie volgens de bestudeerde riviertrajecten en de methoden en voorzieningen om de migratie van de soorten te verbeteren.

L4F_A1_Definitions_and_nomenclature_EDFR&D.pdf

A2 - Visserijprotocol

Van de voorbereidende acties in het kader van Life4fish is het hoofddoel van de studies in werkpakket A2 een schatting te maken van de hoeveelheid trekvissen die beschikbaar is voor de werkzaamheden in verband met de monitoring van de stroomafwaartse migratie (zie werkpakket D), en de biologische en gezondheidstoestand van de vissen tijdens de migratie te karakteriseren. De specifieke doelstellingen van dit werkpakket zijn a) een raming te maken van het relatieve aantal schieraal en smolt van Atlantische zalm die in verschillende sectoren van het stroomgebied van de Maas zijn verzameld; b) de biologische en gezondheidstoestand van de vissen te beschrijven en een raming te maken van hun migratiecapaciteit en hun vermogen om obstakels op hun stroomafwaartse trekroute het hoofd te bieden.

L4F_A2_Fishing protocol_UNamur_Profish.pdf

A2 - Proefstelling van een zilverpaling

Dit rapport analyseert de ontwikkeling van een methode voor het vangen van migrerende schieralen stroomopwaarts van waterkrachtcentrales. De vangst van schieraal heeft twee doelstellingen: 1) gegevens verstrekken voor de ramingen van de huidige aalbestand in de Maas (A2); 2) de vissoorten laten merken met zenders om hun migratie te volgen op de 6 bestudeerde sites tijdens de geplande monitoring in 2019 en 2021 (D2). In een proefcampagne in de centrale van Andenne in de herfst van 2018 bewees de techniek, geïnspireerd op een methode die in Duitsland aan de Moezel wordt toegepast, dat de techniek werkt en het mogelijk maakt om in totaal 69 zilverpalingen per vangstcampagne op 3 locaties te vangen. De eigenlijke campagnes zijn gepland in 2019, 2020 en 2021.

L4F_A2_Pilot_setup_of_a_silve_eel_fishery_at_1_site_Profish.pdf

A3 - Gedragsstudie over smolts

Dit rapport synthetiseert de resultaten van experimentele testen uitgevoerd op een 1/1 schaal in een laboratoriumkanaal met smolts om het effect van specifieke geometrische parameters van de downspout (bodemhelling, raster) op de aantrekkelijkheid ervan te bepalen.

L4F_A3_Behavioural_study_on_smolts_Uliege.pdf

A3 - Numerieke en fysieke modellen

Dit rapport presenteert de resultaten van hydraulische modelleringsstudies die met numerieke en experimentele middelen zijn uitgevoerd om de geometrie van de oplossingen te definiëren en te optimaliseren om de afdaling op de Grands Malades en Ivoz Ramet proeflocaties te vergemakkelijken. Deze studies hebben de weg vrijgemaakt voor de selectie van optimale benedenstroomse oplossingen voor de resterende obstakels langs de Neder Maas.

L4F_A3_Numerical_and_physical_models_Uliege.pdf

A4 - Aanpassing van een bestaand model aan de lage rivier de Maas

EDF R&D heeft studies uitgevoerd om het stroomafwaarts migratiegedrag van vissoorten te kennen en om de migratiepieken te kennen op basis van veldwaarnemingen en literatuur.

L4F_A4_Adaptation_of_an_exisiting_model_to_the_lower_Meuse_conditions_EDFR&D.pdf

C1 - Installatie ter plaatse van een elektrische barrière

In dit rapport wordt de installatie van een eerste gedragsmatige pilootbarrière op de site van Grands-Malades in de buurt van Namen beschreven. Deze elektrische barrière moet het mogelijk maken om de palingen in de richting van de dam te leiden.

L4F_C1_On_site_installation_electrical_barrier_Luminus.pdf

C1 - Bouw van een migratiekanaal voor vissen bij de waterkrachtcentrale van Grands-Malades

In dit rapport wordt de installatie van een eerste migratiekanaal op de site van Grands-Malades in de buurt van Namen beschreven.

L4F_C1_Installation_of_pilot_fish_path.pdf

C1 - Installatie ter plaatse van een elektrische barrière voor smolts

In dit rapport wordt de installatie van een eerste gedragsmatige pilootbarrière op de site van Grands-Malades in de buurt van Namen beschreven. Deze elektrische barrière moet het mogelijk maken om de smolts in de richting van de dam te leiden.

L4F_C1_Installation_of_pilot_beahavioural_barrier_smolts.pdf

C2 - On site installation bubble barrier

In dit verslag wordt de installatie van een gedragsmatige pilootbarrière op de site van Ivoz-Ramet in de buurt van Luik toegelicht. Deze luchtbelbarrière moet het mogelijk maken om de palingen in de richting van de dam te leiden.

L4F_C2_On_site_installation_bubble_barrier_Luminus.pdf

C3 - Verslag over de opstelling van het stroomafwaartse migratiemodel en de turbinevoorschriften

In dit verslag worden de definitie en de toepassing gepresenteerd van regels voor het beheer van de turbines op basis van de in actie A4 ontwikkelde stroomafwaartse migratiemodellen voor zowel zalm als aal. Voor zalmsmolts wordt in de beheersregels voorgesteld te zorgen voor een minimaal stuwdebiet gedurende de door het model bepaalde migratieperiode. Voor aal zijn de regels gebaseerd op de nachtelijke uitschakeling van de turbines volgens de verwachte migratiedichtheid die door het model wordt gegeven. Het exploitatiemodel is geïmplementeerd door rekening te houden met de afvoergegevens van de Waalse Openbare Dienst bij de inlaat en de dagelijkse instructies (stilleggen, openen van de dam) bij de uitgang.

L4F_C3_Report_on_the_construction_of_the_downstream_migration_problem_and_the_turbine_rules_Luminus.pdf

D1 - Eerste beoordeling van indicatoren

De monitoring van de in het kader van Life 4 Fish geïmplementeerde oplossingen is van essentieel belang en er zijn verschillende indicatoren vastgesteld. De eerste evaluatie van deze indicatoren zal het mogelijk maken de uitgangssituatie van het programma te bepalen en de methoden voor de berekening van de indicatoren te verduidelijken. De sterftecijfers van schieraal en smolts als gevolg van de invloed van de gebieden bedragen respectievelijk 13,5% (streefcijfer = 20%) en 16,1% (streefcijfer = 10%). De jaarproductie varieert van 176 GWh in 2017 tot 208 GWh in 2018 (streefcijfer = 237 GWh). Het aantal stilleggingsdagen voor de 6 locaties varieert van 157 in 2017 tot 320 in 2018 (streefcijfer = 37,5). Ten slotte is in dit stadium nog geen enkele oplossing op de 6 locaties geïmplementeerd.

L4F_D1_First assessment of indicators_Luminus.pdf

D1 - Methode voor gegevensverwerking

In dit verslag wordt de methodologie uiteengezet voor de verwerking van de gegevens uit de verschillende studies die in het kader van het Life 4 Fish-programma zijn gepland, om deze te verwerken in de uiteindelijke oplossingen en in de berekening van de indicatoren. Deze methodologie is gebaseerd op de in actie A1 omschreven nomenclatuur en is toegespitst op de verspreiding van de bestanden, de stroomafwaartse migratieperioden, de effecten van gebieden en trajecten en de algemene modellering.

L4F_D1_Methodology_data_processing_FR_Luminus.pdf

D1 - Eerste studieverslag over de schatting en de biologische situatie van de aanwezige vishoeveelheden.

Op basis van onderzoeken die zijn verricht vóór de start van het Life 4 Fish-programma, en van de eerste resultaten van de visserij, is in dit verslag de methode voor gegevensverwerking toegepast om de uitgangssituatie van de stroomafwaartse migratie van aal en zalm langs de Belgische Neder Maas te bepalen. In dit stadium van de studie lijken de biologische resultaten weinig beïnvloed te zijn door de passages van de turbines en de uitgevoerde visserij geeft geen uitsluitsel over de verdeling van de vis over de omleidingsbaaien van de Maas. Op deze manier kunnen de resultaten van het telemetrisch onderzoek en die van het injectie/vangstonderzoek op de turbines rechtstreeks in het multischaalmodel worden geïmplementeerd. Afhankelijk van de spreiding van de bestanden en de opeenvolgende invloed van de verschillende elementen, wordt het percentage van het bestand dat binnen elk element zijn migratie voltooit, bepaald. Voor zalmsmolts zou 18% van het bestand stroomopwaarts van de locaties terechtkomen (turbines en niet erdoor). 31% van de voorraad zou in het Albertkanaal terechtkomen. 51% van de voorraad zou binnen bereik komen. Ten slotte zou 0% van de voorraad stroomafwaarts van Lixhe aankomen. Wat paling betreft, zou 13% van het totale aantal palingen uiteindelijk door de turbines worden getroffen. 10% van de voorraad zou in het Albertkanaal terechtkomen. 24% van de voorraad zou binnen bereik komen. Tenslotte zou 53% van de voorraad stroomafwaarts van Lixhe aankomen.

L4F_D1_Study_report_on_estimation_and_biological_status_of_resident_stocks_Luminus.pdf

D2 - Toezicht op de doeltreffendheid van proefoplossingen. Deel 1: Zilveren palingen

In dit verslag worden de gegevens gepresenteerd die zijn verkregen tijdens de telemetrische monitoring van 140 schieralen door middel van akoestische telemetrie tijdens de devaluatie van 2019-2020. Het geeft een overzicht van de doorgangsroutes (turbines, dammen) die zijn waargenomen op de 6 opeenvolgende locaties, en van bepaalde gedragsvariabelen, zoals de snelheid van voortbewegen of de oversteektijd. De verkregen gegevens dienen als basis voor de evaluatie van de doeltreffendheid van 3 proefbeschermingsmaatregelen die tijdens deze monitoring zijn uitgevoerd op de locaties Grands-Malades, Andenne en Ramet.

D2_Deliv_Profish_barrier_efficiency_V1.2_19112020 (2).pdf

D2 - Verslag van de telemetrische monitoring van schieraal tijdens de proeffase van de beschermingsmaatregelen op de Luminus-hydro-elektrische sites.

Het laatste chronologische resultaat is het verslag over de doeltreffendheid van de proefmaatregelen. Grands-Malades elektrische barrière. Eerste deel (D2). Toezicht op de doeltreffendheid van de proefoplossingen. Elektrische barrière van Grands-Malades. Deel één (D2)

In dit verslag wordt een analyse gemaakt van de doeltreffendheid van de beschermingsmaatregelen voor aal die in 3 gebieden zijn genomen. In de elektriciteitscentrale van Grands-Malades heeft een elektrische barrière het mogelijk gemaakt het aantal palingen dat door de turbines wordt meegevoerd met 52% te verminderen wanneer het debiet van de turbines groter is dan dat van de stuwdam. In de centrale van Andenne kon met het in actie A4 ontwikkelde stroomafwaartse model 80% van de doorgangen op de juiste datum worden voorspeld, en 50% van de doorgangen in het tijdsbestek 18.00-06.00 uur. Bij de centrale van Ramet tenslotte bleek een belemmerde barrière geen invloed te hebben op het gedrag van de palingen, met name door schade aan de barrière als gevolg van ijsdammen die door de Maas werden meegevoerd.

L4F_D2_Milestone_Anguille.pdf

E1 - Vaststelling en uitvoering van het verspreidings- en communicatieplan

Vaststelling van het actieplan voor communicatie volgens de eisen van de Europese Commissie. In deze bijdrage worden streefcijfers, communicatie-instrumenten en indicatoren vastgesteld.

L4F_E1_Dissemination_and_communication_plan_Luminus.pdf

E1 - Oprichting van een nieuwe aan het project gewijde website

L4F_E1_Creation_New_Website.pdf

Publicaties Delivrables

Hieronder vindt u de wetenschappelijke publicaties met betrekking tot het Life4Fish-project.

Passage through a hydropower plant affects the physiological and health status of Atlantic salmon smolts

Ben Ammar, I., Baeklandt, S., Cornet, V., Antipine, S., Sonny, D., Mandiki, S.N.M., Kestemont, P.,2020. Passage through a hydropower plant affects the physiological and health status of Atlantic salmon smolts. Comp. Biochem. Physiol. A. Mol. Integr. Physiol. 247, 110745

https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2020.110745

Impact of downstream passage through hydropower plants on the physiological and health status of a critically endangered species: The European eel Anguilla anguilla

Ben Ammar, I., Cornet, V.,Houndji A., I., Baeklandt, S., , Antipine, S., Sonny, D., Mandiki, S.N.M., Kestemont P. 2021. Impact of downstream passage through hydropower plants on the physiological and health status of a critically endangered species: The European eel Anguilla anguilla. Comp. Biochem. Physiol. A. Mol. Integr. Physiol. 254, 110876

https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2020.110876

Development of an accurate model to predict the phenology of Atlantic salmon smolt spring migration

Auteurs: Nils Teichert, Jean-Philippe Benitez, Arnaud Dierckx, Stéphane Tétard, Eric de Oliveira, Thomas Trancart, Eric Feunteun, Michaël Ovidio
How to cite this article: Teichert N, Benitez J-P, Dierckx A, et al. Development of an accurate model to predict the phenology of Atlantic salmon smolt spring migration. Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst. 2020;1–14.

https://doi.org/10.1002/aqc.3382

Resolving the trade-off between silver eel escapement and hydropower generation with simple decision rules for turbine shutdown

Auteurs: Nils Teichert, Stephane Tetard, Thomas Trancart, Eric Feunteun, Anthony Acou, Eric de Oliveira

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110212

Towards transferability in fish migration models: A generic operational tool for predicting silver eel migration in rivers

Auteurs: Nils Teichert, , Stéphane Tétard, Thomas Trancart, Eric de Oliveira, Anthony Acou , Alexandre Carpentier, Bastien Bourillon, Eric Feunteun

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140069

Eel and salmon downstream migration behavios along the Meuse river

This paper presents an integrative approach to define the migration status of Salmo Salar and Anguilla Anguilla in various scale according to the results of on-site studies led on the low Belgian Meuse river.

IAHR-2019-Eel and salmon downstream migration behaviours along the Meuse River.pdf

Design of a downstream migration fish pass for existing hydropower plants

This paper focuses on the research and development conducted in order to design downstream fish passages along 2 sites equipped with a gated dam, locks and a hydropower plant.

IAHR-2019-Machiels et al-Design of a downstream migration fish pass for existing hydropower plants-Final.pdf